Förskoleappen

Då förskolans läroplan reviderades 2010, tillkom ett helt nytt avsnitt som handlar om uppföljning, utvärdering och utveckling. Kravet på att systematiskt dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten skärptes och det blev viktigt att hitta ett sätt för pedagogerna att möjliggöra det utan att det skulle ta allt för mycket tid.

När vi tittade efter ett IT-system för det så ställde vi som krav att det skulle vara så pass enkelt och intuitivt att det skulle kunna användas i verksamheten – tillsammans med barnen.

Förskoleappen är ett bra verktyg för både vårdnadshavare, förskolans pedagoger och för barnen. Några exempel som jag kan se – kopplat till förskolans styrdokument, är följande:

Vårdnadshavare

Vårdnadshavarna får större insyn i förskolans verksamhet. De får bättre kännedom om förskolans mål och hur man arbetar med t ex matte, kompisrelationer eller språkutveckling. På så sätt kan de också få möjlighet att påverka verksamheten.

”Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla föräldrars inflytande i utvärderingar, vad och hur de har möjlighet att påverka samt hur deras perspektiv tas till vara.” – Lpfö98/10

”Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen.” – Lpfö98/10

Pedagoger

För pedagogerna är det ett verktyg som förenklar dokumentationen, samtidigt som den hjälper dem att sortera bland verksamhetsmål och projektmål, vilket är till god hjälp vid reflektioner och utvärdering samt vidare planering.

För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras.

”Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner.” – Lpfö98/10

Barn

För barnen kan Förskoleappen innebära att de på ett enkelt och lättillgängligt sätt kan vara delaktiga i dokumentationen, och de kan få syn på sina lärprocesser. Förskoleappen kan fungera som en värdefull länk mellan förskola och hem. Med bilderna får barnet stöd att minnas, och kan berätta vad han/hon gjort under dagen på förskolan.

”Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara.” – Lpfö98/10

Förskolechef

Som förskolechef har man bl.a. ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Genom att kontinuerligt logga in i Förskoleappen och ta del av inläggen får man som chef en bred bild av pågående processer och projekt på avdelningarna. Förskolechefen kan lätt se hur pedagogerna arbetar med uppsatta mål och hur de följs upp. Inläggen skulle kunna vara en del i underlaget på ett medarbetarsamtal ,där pedagogen kan visa och berätta om sitt arbete med stöd i inläggen.

 Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i för­ skolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i en­lighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet.”

fappen

Nu har det gått ett och ett halvt år sedan vi började använda Förskoleappen. Innan sommaren gjorde vi en enkätundersökning där pedagogerna fick svara på frågor kring bl.a. hur Förskoleappen lever upp till deras förväntningar, och om de anser att den underlättar deras arbete eller ej. Svaren var över lag mycket positiva. I samma veva kom en större uppdatering som bjöd på en rad förbättringar. Nu kan vi bl.a. lägga in fler bilder i ett inlägg, lägga in egna projektmål och så finns en väldigt bra filtreringsfunktion. De nya funktionerna öppnar upp för nya användningsområden, som går helt i linje med våra tankar om dokumentation, uppföljning och utveckling av förskolans verksamhet.

Alla våra kommunala förskolor använder Förskoleappen, och vi har en sk. superusergrupp med en eller flera representanter från varje förskoleområde. Denna grupp träffas en gång i månaden och diskuterar bl.a. praktiska frågor och rent pedagogiska frågor. Den gruppen fungerar även som ett stöd ute på enheterna och fyller därmed en viktig funktion.

Några frågor och svar kring Förskoleappen hittar du på Strängnäs Kommuns hemsida.

/Sarah

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s