Förskoleappen

Då förskolans läroplan reviderades 2010, tillkom ett helt nytt avsnitt som handlar om uppföljning, utvärdering och utveckling. Kravet på att systematiskt dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten skärptes och det blev viktigt att hitta ett sätt för pedagogerna att möjliggöra det utan att det skulle ta allt för mycket tid.

När vi tittade efter ett IT-system för det så ställde vi som krav att det skulle vara så pass enkelt och intuitivt att det skulle kunna användas i verksamheten – tillsammans med barnen.

Förskoleappen är ett bra verktyg för både vårdnadshavare, förskolans pedagoger och för barnen. Några exempel som jag kan se – kopplat till förskolans styrdokument, är följande:

Vårdnadshavare

Vårdnadshavarna får större insyn i förskolans verksamhet. De får bättre kännedom om förskolans mål och hur man arbetar med t ex matte, kompisrelationer eller språkutveckling. På så sätt kan de också få möjlighet att påverka verksamheten.

”Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla föräldrars inflytande i utvärderingar, vad och hur de har möjlighet att påverka samt hur deras perspektiv tas till vara.” – Lpfö98/10

”Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen.” – Lpfö98/10

Pedagoger

För pedagogerna är det ett verktyg som förenklar dokumentationen, samtidigt som den hjälper dem att sortera bland verksamhetsmål och projektmål, vilket är till god hjälp vid reflektioner och utvärdering samt vidare planering.

För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras.

”Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner.” – Lpfö98/10

Barn

För barnen kan Förskoleappen innebära att de på ett enkelt och lättillgängligt sätt kan vara delaktiga i dokumentationen, och de kan få syn på sina lärprocesser. Förskoleappen kan fungera som en värdefull länk mellan förskola och hem. Med bilderna får barnet stöd att minnas, och kan berätta vad han/hon gjort under dagen på förskolan.

”Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara.” – Lpfö98/10

Förskolechef

Som förskolechef har man bl.a. ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Genom att kontinuerligt logga in i Förskoleappen och ta del av inläggen får man som chef en bred bild av pågående processer och projekt på avdelningarna. Förskolechefen kan lätt se hur pedagogerna arbetar med uppsatta mål och hur de följs upp. Inläggen skulle kunna vara en del i underlaget på ett medarbetarsamtal ,där pedagogen kan visa och berätta om sitt arbete med stöd i inläggen.

 Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i för­ skolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i en­lighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet.”

fappen

Nu har det gått ett och ett halvt år sedan vi började använda Förskoleappen. Innan sommaren gjorde vi en enkätundersökning där pedagogerna fick svara på frågor kring bl.a. hur Förskoleappen lever upp till deras förväntningar, och om de anser att den underlättar deras arbete eller ej. Svaren var över lag mycket positiva. I samma veva kom en större uppdatering som bjöd på en rad förbättringar. Nu kan vi bl.a. lägga in fler bilder i ett inlägg, lägga in egna projektmål och så finns en väldigt bra filtreringsfunktion. De nya funktionerna öppnar upp för nya användningsområden, som går helt i linje med våra tankar om dokumentation, uppföljning och utveckling av förskolans verksamhet.

Alla våra kommunala förskolor använder Förskoleappen, och vi har en sk. superusergrupp med en eller flera representanter från varje förskoleområde. Denna grupp träffas en gång i månaden och diskuterar bl.a. praktiska frågor och rent pedagogiska frågor. Den gruppen fungerar även som ett stöd ute på enheterna och fyller därmed en viktig funktion.

Några frågor och svar kring Förskoleappen hittar du på Strängnäs Kommuns hemsida.

/Sarah

MaKey MaKey

IMG_1399

Jag har köpt in några MaKey MaKey till förskolan. Hade sett sådana på nätet och var nyfiken på om det kunde vara något för oss. Det är som en liten platta som gör så att vad som helst kan bli en handkontroll eller mus.

IMG_1410Den ser inte mycket ut för världen, och min första tanke var att det här kommer jag aldrig fixa, med alla dessa sladdar! 🙂 Men det var enkelt! Bara att koppla den till datorn via USB, krokodilklämmorna till MaKey MaKey:n och till det man vill använda att spela på. En krokodilklämma kopplad till MaKey MaKey:n måste du hålla i för att den ska bli jordad. På hemsidan finns mer information, inspiration och mjukvaran. Där kan man välja på bongotrummor, piano och några spel. Kollar man runt lite på hemsidan eller på YouTube hittar man riktigt häftiga grejer, och här är det bara fantasin som sätter gränsen!

Vi testade att spela på frukt, grönsaker, godis, blommor, oss själva och mycket mer.

Det är som trolleri! Det funkar riktigt bra och det blir en stor ”Wow-faktor” hos både stora och små.

Se ett filmklipp på när vi testar:

/Sarah

Programmering i förskolan

DSC_2310

Ni som följer min blogg vet att jag varje termin anordnar en IKT-workshop för pedagoger här i Strängnäs Kommun. Workshopen brukar vara på olika teman, som geocaching, film, dokumentation, språk och kommunikation. Denna gång handlade det om programmering och hur man kan introducera det redan i förskolan.

20 barnskötare och förskollärare träffades på Skogsbackens förskola och fick en introduktion i programmering. Därefter fick de prova enkla programmeringsappar och robotarna Bee-Bot, Blue-Bot och Dash & Dot.

FullSizeRender (2)Det var mycket skratt och kreativitet när pedagogerna byggde banor och tävlade med robotarna.

– Jag ser jättemycket matematik i det här, menade Susanne Karlsson som är Förskollärare och handledare i matematiklyftet. Det är att lokalisera, föra och följa resonemang, tänka strategiskt och att beräkna avstånd.

Jag håller med, och jag ser programmering som ett naturligt steg i den digitala utvecklingen. Vi har haft datorplattor i förskolan sedan 2011 och hela tiden jobbar vi för att de ska bli ett komplement till det material som redan finns i förskolan. Den digitala tekniken ger oss helt nya möjligheter att göra saker som tidigare varit väldigt tidskrävande eller svåra.

FullSizeRender

Programmering lär barn förstå att det behövs ett kommando, en instruktion, från människan för att datorn eller roboten ska göra som vi vill, och på så sätt tränar barnen  både sin kreativitet och problemlösningsförmåga.

Jag har köpt in ett antal robotar med tillbehör som pedagogerna kan låna och använda i barngruppen. Efter workshopen lånades alla robotar ut, så nu kommer många barn i våra förskolor få prova på att programmering. För nybörjaren och de yngre passar Bee-bot väldigt bra. Blue-bot kan vara ett alternativ till nästa steg, eftersom den även går att styra via iPad. Dash & Dot är mina personliga favoriter och med dem finns inga begränsningar! Jag köpte in Dash & Dot Wonder Pack där man förutom robotarna, även får med en mängd tillbehör som gör leken med robotarna än mer kreativ och lustfylld.

DSC_2298 (1)Workshopen avslutades med att pedagogerna samtalade om hur de kan knyta programmering till andra målområden i förskolan. De gav varandra tips på hur man kan använda hela kroppen i det datalogiska tänkandet. Barnen kan leka robotar och ”programmera” varandra, man kan prova dansprogrammering och mycket mer. Det är bara fantasin som sätter gränserna.

Datorer är en så stor del av våra liv, så det känns naturligt att barn får fundera kring hur de fungerar, fast på ett mycket enkelt och lekfullt sätt, förstås!

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” – Läroplan för förskolan 98/10

/Sarah

DSC_2303

DSC_2302

Programmeringsappar

Det finns rätt så många appar att använda för enkel programmering. Många av dom är svåra för förskolebarn, tycker jag. Men jobbar man tillsammans så funkar det ju bättre!

Här är några av de appar som jag ändå tycker passar i förskolan:

Skärmavbild 2015-11-08 kl. 20.50.03